• Hypo portal

Spolupracujte s námi a snižte své provozní náklady na minimum.

Řešení exekucí

Co je exekuce
Průběh exekuce
Výsledek exekuce
Možnosti řešení

Co je to exekuce

Pokud máte nějaké závazky, tedy půjčky, dluhy nebo různé jiné splátky a nedaří se Vám je splácet a navíc ani nejevíte snahu tyto potíže řešit, je velmi pravděpodobné, že dříve nebo později na Vás věřitel použije exekuci.

Všem doporučujeme předcházet exekuci včasným jednáním s věřitelem za účelem dosažení dohody o splacení dluhu a samozřejmě účinně projevenou snahou splácet své dluhy. Pokud tak neučiníte, exekuce se Vám podstatně prodraží, protože zaplatíte nejen svůj dluh, ale i úroky, poplatky a odměnu exekutora. V mnoha případech se stává, že náklady exekuce jsou několikrát vyšší, než je vlastní dluh.

Nečinnost Vaše problémy nevyřeší. Přestože cesta věřitele k jeho penězům je trnitá, nakonec svého cíle zpravidla dosáhne a Vás to bude stát mnohem více nervů i peněz. Můžete očekávat, že věřitel, který bude mít v ruce vykonatelné soudní rozhodnutí, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, exekutorský zápis, vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy, či jiné opravňující listiny nebude příliš otálet a zajistí si jeho výkon exekucí prostřednictvím exekutora.

Průběh exekuce

V zásadě platí, že exekutor, kterého soud pověřil provedením exekuce, a jím pověření zaměstnanci mají právo vstoupit do bytu, provozovny nebo prostor, o nichž se mohou důvodně domnívat, že v nich má dlužník (povinný) svůj majetek. Nemusí se tedy jednat jen o byt dlužníka! Na základě exekučního příkazu vydaného exekutorem pak mohou být zabaveny téměř jakékoliv věci, o nichž se lze domnívat, že patří dlužníkovi. Soudní exekutor je ze zákona vybaven rozsáhlými pravomocemi, které mu především umožňují získávat informace o dlužnících a jejich majetku. Součinnost jsou povinny mu poskytnout soudy, orgány státní správy, banky, pojišťovny, penzijní fondy, obchodníci s cennými papíry a další právnické i fyzické osoby. Exekutor má tedy možnost zjistit čísla bankovních účtů a pojistek, vlastnictví nemovitého majetku a motorových vozidel, zaměstnavatele atd. Vaše platební karta přestane fungovat a v bance zjistíte, že na účtu máte nulu.

Proti usnesení o nařízení exekuce se sice povinný může odvolat k soudu, který ji nařídil, ale namítat může jen skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce (např. že vymáhaná pohledávka byla zaplacena, že došlo k chybnému označení povinného). K ostatním námitkám soud nepřihlédne a nařízení exekuce potvrdí. Odvolání navíc nemá odkladný účinek a exekutora nezastaví. Exekuce může být nařízena, i když jste se nikdy nedostavili k soudu a nereagovali na výzvy k vyzvednutí doporučených zásilek. Soud vás totiž klidně odsoudí i ve Vaší nepřítomnosti.

Vaši kritickou situaci nevyřešíte ani různými „kličkami“. Pozor také na účelové převody a skrývání majetku! Lehce lze takovýto postup pokládat za maření úředního výkonu rozhodnutí a poškozování věřitele. Zjistí-li exekutor, že dlužník takto postupuje, může na něj podat trestní oznámení a všechny tyto úkony prohlásit za neplatné a to i se zpětnou platností, takže ani antidatování smluv nepomůže. Zbavit se dluhů nelze ani rozvodem. Představa, že na věřitele manželé vyzrají formálním rozvodem, přičemž na jednoho z manželů se převede veškerý majetek a na druhého dluhy, je lichá. Vypořádání majetku při rozvodu totiž musí vycházet ze zásady, že nesmí být dotčena práva věřitelů, jinak by byl tento právní úkon neplatný.

Všechna Výše uvedená „dočasná“ řešení jsou špatná a průběh exekuce to jen zdrží a prodraží. Nezapomínejte, že veškeré náklady dalších průtahů půjdou na Váš účet !

Výsledek exekuce

Z důvodu uvedených v záložce "Průběh exekuce" plyne, že exekucí můžete velmi rychle přijít o jakoukoliv nemovitost nebo dokonce i o družstevní byt (respektive o členství, práva a povinností s členstvím spojená). Výsledkem exekučního řízení je v poslední fázi DRAŽBA nemovitosti dlužníka. Exekutorem stanovený znalec vyhotoví znalecký posudek na předmětnou nemovitost.

V naprosté většině případů po provedení nedobrovolné dražby nemovitosti, nepostačuje vydražená částka na pokrytí dluhů a závazků dlužníka. Tyto dluhy Vám bohužel stále narůstají o zákonná penále a pověřený exekutor dalšími kroky zajišťuje vymožení dlužných částek. V určitých případech jsou zbylé dluhy natolik vysoké, že dlužník nemá již reálnou šanci dluhy běžným způsobem uhradit.

Následně může být zabaveno Vaše auto a téměř jakýkoliv jiný movitý majetek. Vaše mzdová účtárna pravděpodobně obdrží další exekuční příkaz postihující Vaši mzdu. Následná Exekuce na plat je jedním z kroků, které exekutor provede k uspokojení veškerých pohledávek věřitele. Vypočtené splátky zasílá zaměstnavatel přímo na účet exekutorského úřadu. Takto je dlužníkovi zamezeno nakládání s části mzdy nebo platu.

Možnosti řešení

Do problémů s nezvládnutím půjčky a následným zadlužením se může dostat skutečně každý. Exekuce rozhodně není nic příjemného. Společnost KUZO Partners s.r.o., Vám nabízí řešení Vaší exekuce a pomůže Vám s Vašimi dluhy. Obecně platí, že je vždy lepší řešit problémy hned v zárodku a nenechat je narůst do obtížně zvládnutelných rozměrů. Vždy je lepší pokusit se najít řešení, jak se s dluhy vypořádat. Čím dříve nás budete kontaktovat, tím větší je šance na vyřešení Vašeho problému. Vyplacení exekuce jsme schopni zajistit ve velmi krátké době, nicméně vše záleží na tom, jak rychle se nám podaří od exekutora získat požadované informace, a to na základě plné moci Vámi nám udělené.

K úspěšnému vyřešení Vaší exekuce Vám nabízíme vyčíslení Vašich veškerých závazků. O tento výpočet a případné řešení se za Vás postaráme a poradíme Vám jedno z níže uvedených řešení:

  • přímý řízený prodej nemovitosti. Tato varianta je možná pouze u určitého procenta problémových případů. Důležitým ukazatelem v jaké momentální situaci se nachází dlužník v řešení jeho závazků je výše závazků dlužníka. Zpracujeme Vám časový plán, jak postupovat, aby došlo k umoření Vašich závazků.
  • okamžitý odkup nemovitosti. Ve velkém procentu případů je prodej nemovitosti velmi problematický, jelikož nemovitost s exekucí nikdo nechce koupit, dlužník je pod časovým tlakem a navíc pro budoucího kupující je zde hrozba, že může „přiskočit“ další exekuce. Vzhledem k tomuto je výhodnější vaši nemovitost nechat vykoupit. Postaráme se o kompletní vyřízení všech náležitostí. Ze získaných finančních prostředků jsou následně uhrazeny veškeré závazky a exekuce dlužníka. Tímto se zbavíte jak nálepky dlužníka, tak všech problémů s exekucemi spojených.

 

 

 

Hypo portal